News

ชป.เผยความคืบหน้างานปรับปรุงฝายบ้านบุ่งผลำ จ.พิษณุโลก คาดแล้วเสร็จมิถุนายนนี้

23/05/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าปรับปรุงฝายบ้านบุ่งผลำ พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบุ่งผลำ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คาดแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2563 พร้อมใช้งานและเริ่มเก็บกักน้ำได้ในฤดูฝนนี้ หวังแล้งหน้าชาวบ้านมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการปรับปรุงฝายบ้านบุ่งผลำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุ่งผลำ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากอุทกภัยในช่วงที่เกิดพายุโพดุล พัดผ่านเข้าประเทศไทยในช่วงฤดูน้ำหลากปี 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จ.พิษณุโลก ตามแผนงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ดำเนินการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนท่อจากท่อพีวีซีและเป็นท่อเหล็ก ลดความเสี่ยงจาการถูกน้ำพัดพาเอาตะกอนดินมาทับถมและเสี่ยงถูกไฟไหม้ โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการจ้างแรงงานเกษตรกรและราษฎรในชุมชน ตามมาตรการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีแรงงานเข้าร่วม 23 ราย จัดจ้างเป็นระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม-มิถุนายน 2563)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานขุดลอกตะกอนหน้าฝายบ้านบุ่งผลำ พร้อมขุดรื้อท่อส่งน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหาย และขุดลอกวางแนวเพื่อวางระบบท่อส่งน้ำท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว และ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว มีผลงานความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 30 % ของแผนงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ทันในช่วงฤดูฝนนี้ สำหรับสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งปีหน้าอย่างไม่ขาดแคลน

No Comments

    Leave a Reply