News

รองประพิศ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

16/11/2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานการบริหารจัดการน้ำภายในโครงการ โดย กรมชลประทานได้ดำเนินการสูบน้ำจากคลองชลประทาน (คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา กม.36+400) เพื่อไปเก็บกักไว้ในแหล่งน้ำในเขตโครงการ ทำให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรได้ ด้วยวิธีการสูบน้ำจากคลอง1ขวา ในอัตรา 0.05 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จากคลองส่งน้ำ 1 ขวา ที่มีความจุสูงสุด 67.80 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการส่งน้ำน้อยมาก อนึ่งการสูบน้ำจะสูบได้เฉพาะฤดูส่งน้ำ ในฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน และฤดูแล้ง ระหว่างต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ การสูบน้ำแต่ละครั้งจะสูบไปเก็บกักในพื้นที่โครงการ ประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการดิน น้ำ และพืช อย่างถูกต้องและยั่งยืน โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาดูงานและรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply