News

มกอช. เดินหน้ายกระดับ Q Modern Trade เข้มมาตรการ COVID-19 หนุนเลือกซื้อวัตถุดิบปลอดภัย ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค รองรับ Next Normal 

09/05/2022

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้จัดทำโครงการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรด ( Modern Trade)โดยสินค้า Q ที่จำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด จะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตทั้งระดับฟาร์มและการแปรรูปต่างๆ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP)เกษตรอินทรีย์ (Organic) เป็นต้นโดยสินค้า Q ต้องมีการจัดวางแยกจากสินค้าทั่วไปเป็นสัดส่วน มีการดําเนินการจัดการสุขอนามัยที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรดที่ มกอช.กำหนด ใบรับรองมีอายุ 3 ปี และ มกอช.จะมีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย มกอช.ได้ดำเนินการให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้า Q และสามารถหาซื้อสินค้า Q ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากสถานที่จำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก มกอช. ส่งผลให้สินค้า Q เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เกษตรกร ผู้ผลิต มีแรงจูงใจในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐานมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่ม ความมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้า Q ให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า Q ได้ง่ายขึ้น

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นวิกฤตโรคระบาดมากที่สุดของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบัน เนื่องจากผลกระทบเกิดทั่วทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิต ผู้บริโภคเองมีการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตโดยการใช้ชีวิตวิถีใหม่

(New Normal) ที่มีการดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่นอกจากจะเลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานและปลอดภัยแล้ว ยังต้องคำนึงถึงมาตรการควบคุมดูแลในการขนส่งและจำหน่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโควิด 19 ดังนั้น สถานที่จำหน่ายสินค้า Q Modern Trade จึงจำเป็นที่ต้องมีการปรับตัวให้มีมาตรการป้องกัน Covid-19 ในสถานที่จำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของทาง Modern Trade นั้นๆ

มกอช.ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรับหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน Modern Trade โดยเพิ่มข้อกำหนดที่เป็นมาตรการ ดูแล ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคโควิด 19 ในสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภท โมเดิร์นเทรดที่ได้รับการรับรองจาก มกอช. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก Modern Trade  ในการนำมาตรการเหล่านี้ไปปฏิบัติเพิ่มเติม โดย มกอช. ได้ตรวจประเมินสาขาของ Modern Trade เหล่านี้ตามข้อกำหนดที่เพิ่มเติมแล้ว ทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (Tops) 278 สาขา    2. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 207 สาขา 3. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 201 สาขา  4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 135 สาขา 5.บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด 16 สาขา รวมทั้งหมด 837 สาขา ทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามแบบประเมินการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 ในสินค้า Q สำหรับสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรด ซึ่ง มกอช. จะดำเนินการร่วมกับ Modern Trade เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ Next Normal

 

No Comments

    Leave a Reply