News

ชป.เปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) จ.อุบลราชธานี

08/10/2021

 


วันนี้ (8 ต.ค. 64) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) และนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา นายณัฐพล วุฒิจันทร์ เลขานุการกรม และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 6 และ สำนักงานชลประทานที่ 8 ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

นายประพิศ จันทร์มา เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องชาวอุบลราชธานี ที่กำลังประสบกับอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทาน จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) ไว้สำหรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และแนวทางในการลดผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจำเป็นเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร-เครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมไปถึงการจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ ผลการดำเนินการแก้ไข บรรเทา และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,522 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสั่งการให้ กรมชลประทาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีมวลน้ำที่ยังคงไหลมาจากแม่น้ำชีและมารวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ กรมชลประทาน ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และแผนการปฏิบัติงานให้ประชาชนคลายกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงลงไปในระดับชุมชน หมู่บ้าน โดยให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด

พร้อมทั้ง ให้วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่านที่ทำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

No Comments

    Leave a Reply