News

ชป.ลุยช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

08/04/2020

ผลจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กรมชลประทานได้วางมาตรการเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณน้ำที่อยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้

ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ อาทิ โครงการชลประทานอ่างทอง ได้นำรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงในพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร นอกจากนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ยังได้นำเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 2 ลำ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่ลอยมาตามกระแสน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อความสะอาดและสวยงาม รวมทั้งลดปริมาณผักตบชวาบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น

ด้านโครงการชลประทานเลย ได้ส่งรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน นำน้ำไปเติมสระประปา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน สัปดาห์ละ 4 เที่ยว ช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านห้วยลวงไซ และบ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จำนวน 590 หลังคาเรือน

ส่วนที่โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน นำน้ำประปาที่ได้รับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จำนวน 2 เที่ยว และหมู่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ อีก 2 เที่ยว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้มีน้ำประปาสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมปริมาณน้ำประปาที่ส่งไปสะสมตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 7 เมษายน 2563 จำนวนกว่า 1,152,000 ลิตร

ในส่วนของสำนักเครื่องจักรกล ได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืช ในแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ และลำคลองสายต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ ทำให้ประชาชนสามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ แม่น้ำกวง บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ,บริเวณลำน้ำหนองกุง บ้านโคกกลาง ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยแม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และการขุดขยายบ่อเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดงพลองพัฒนา ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้สามารถนำไปผลิตประปาหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอ เป็นต้น ซึ่งกรมชลประทาน จะดำเนินการช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนตกชุกและสถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายลงในระยะต่อไป

No Comments

    Leave a Reply