PR NEWS

CPF รับรางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ตอกย้ำต้นแบบองค์กรส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

05/11/2022

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ จาก องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women สะท้อนความโดดเด่นของบริษัทฯ ที่บริหารจัดการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการเคารพความแตกต่างหลากหลาย และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ รับรางวัลในงานประกาศรางวัลจัดขึ้นที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า การได้รับรางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ จาก UN Women เป็นผลจากการดำเนินงานและมีการปฏิบัติด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย Diversity and Inclusion (D&I) เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ยอมรับและเคารพในความแตกต่างของพนักงานในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกรุ่น ได้สามารถพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความเป็นผู้นำอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

“ซีพีเอฟ ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรธุรกิจที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนผลสำเร็จของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศและหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีตลอดทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าความแตกต่างจะช่วยสร้างสรรค์คุณค่าและเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น “ครัวของโลก” บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตยั่งยืนไปพร้อมกัน ซึ่งตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN SDGs)” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

บริษัทฯ แสดงจุดยืนในเรื่องของการส่งเสริมความหลากหลายในองค์กรวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ความเสมอภาค การบริหารความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่าง ผ่านการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร และริเริ่มโครงการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การบริหารค่าตอบแทนและให้โอกาสความก้าวหน้าแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ การปรับปรุงสวัสดิการที่ยืดหยุ่นตามความหลากหลายของพนักงาน การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ผ่านโครงการเถ้าแก่โดยเปิดเวทีให้ลงมือทำธุรกิจจริง การจัดตั้งชมรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมคิดและจัดกิจกรรมตามความสนใจ รวมไปถึงการจัดตั้งชมรม LGBTQ+ การจัดห้องให้นมบุตรที่ถูกสุขอนามัยในสถานประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคู่กับองค์กร โดยซีพีเอฟยังได้นำหลักการนี้ไปใช้กับกิจการในต่างประเทศ และได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจตลอดจนเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทาน ดำเนินงานบนพื้นฐานเรื่องความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เพื่อร่วมยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารสู่มาตรฐานสากล

การประกาศรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ในปีนี้ มีองค์กรธุรกิจชั้นนำที่มีการดำเนินการเพื่อความเท่าเทียมทางเพศกว่า 500 บริษัทจาก 19 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือก

ในปีนี้ ซีพีเอฟ ยังได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์กรระดับประเทศและระดับภูมิภาค อาทิ รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Human Rights Award 2022) จากกระทรวงยุติธรรม และรางวัล HR Asia Best Companies to work for in Asia 2022 หรือ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2022″ จากนิตยสาร HR Asia และคว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold ด้านสิทธิมนุษยชน ใน “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย” จากเวที ASRA 2021 อีกด้วย./

No Comments

    Leave a Reply