News

ชป.ย้ำ จัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

04/07/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า “หวั่นเกิดสงครามแย่งน้ำที่พิษณุโลก หลังประสบปัญหาภัยแล้ง แม้จะมีเขื่อนนเรศวร เป็นเขื่อนคอนกรีตทดน้ำขนาดใหญ่สร้างปิดกั้นแม่น้ำน่าน ทั้งนี้ ระดับน้ำไม่มีปัญหา แต่ชลประทานไม่ระบายน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ แม้จะอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน” นั้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า กรมชลประทาน ได้วางแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูนาปี 2563 ให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ โดยมีพื้นที่เป้าหมายประมาณ 265,000 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 106,914 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันต้นข้าวมีอายุประมาณ 2-3 เดือนแล้ว และมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าว
สำหรับพื้นที่นอกเป้าหมายการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ นั้น ภายหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่กว่า 30,581 ไร่ ปัจจุบันข้าวมีอายุประมาณ 1-2 เดือน และเป็นช่วงที่ข้าวต้องการใช้น้ำในการเจริญเติบโตเป็นจำนวนมากนั้น สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 11 เครื่อง พร้อมเดินเครื่อง สูบน้ำประมาณ 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยรับน้ำจากแม่น้ำน่านเข้ามาช่วยส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว เพื่อลดความเสียหายแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ทำการรักษาระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนนเรศวรไว้ที่ +46.30 ม.รทก. เพื่อส่งน้ำให้กับคลองส่งน้ำสายใหญ่ YN1 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังทำการระบายน้ำผ่านเขื่อนนเรศวร เพื่อส่งให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบในกิจกรรมการใช้น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply