News

ชป. เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือ สู้ภัยแล้ง

01/04/2020

ตลอดช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด พร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆ ตั้งแต่ในช่วงต้นฤดูแล้งปี 2562/63 อยู่ในเกณฑ์น้อย จากสภาพฝนปี 2562 ที่ตกน้อยกว่าค่าปกติ กรมชลประทาน จึงต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนฯที่วางไว้และสอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำด้านอุปโภค-บริโภคให้มากที่สุด ปัจจุบัน(1 เม.ย. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯเก็บน้ำขนาดใหญ่รวมกัน 36,316 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) หรือร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 12,984 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 9,263 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้รวมกัน 2,567 ล้าน ลบ.ม. และมีการระบายน้ำรวมกันประมาณวันละ 19 ล้าน ลบ.ม.

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ กรมชลประทาน นอกจากจะบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้ว ยังได้กำหนดมาตรการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ด้วยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อาทิ จังหวัดจันทบุรี โครงการชลประทานจันทบุรี ได้สนับสนุนพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ 4 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ เพื่อสูบน้ำจากสระหมาหิวลงสู่คลองย่อยกระจายน้ำไปยังชุมชนใกล้เคียง, จังหวัดพัทลุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ส่งรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง วันละ 2 เที่ยว โดยจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่หมู่ 1 บ้านก้อนแก้ว ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน รวมปริมาณน้ำที่จัดส่งไปช่วยเหลือจนถึงปัจจุบัน(10 ม.ค. – 31 มี.ค. 63) จำนวน 1,056,000 ลิตร

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะจัดสรรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะเน้นส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลัก อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุดด้วย หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้านได้ตลอดเวลา หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply