News

ชป.ขุดลอกเหมืองพญาคำแล้วเสร้จ /พร้อมส่งเครื่องสูบน้ำช่วยชาวดอยหล่อพ้นภัยแล้ง

31/03/2020

กรมชลประทาน ขุดลอกเหมืองพญาคำเมืองเชียงใหม่เสร็จแล้ว พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ที่ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแล้ง นั้น โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพญาคำที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอสารภี รวมระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร โดยได้เริ่มดำเนินการขุดลอกมาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 2,540 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรอีกกว่า 4,500 ไร่

ด้านการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ นั้น โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ส่งสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เข้าไปติดตั้งบริเวณสระเก็บน้ำของบ้านโทกเสือ ม.18 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ ที่สูบน้ำจากแม่น้ำปิงผ่านสถานีสูบน้ำบ้านโทกเสือขึ้นมาเก็บไว้ ก่อนจะทำการสูบน้ำส่งต่อไปยังสระเก็บน้ำของ กรป.กลาง ระยางทางประมาณ 1.20 กิโลเมตร อีกทอดหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน 47 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรกว่า 300 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนลำไย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ กรมชลประทาน พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ด้วยหวังบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้มากที่สุด และยังคงเดินหน้าปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมรับน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึง และสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งปีถัดไป เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply