News

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 รอบพื้นที่ มกอช. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการ และผู้ปฏิบัติงานของ มกอช.

31/03/2020

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ โดยมอบหมาย นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ นำน้ำยาสารกลูตารัลดีไฮด์ มาฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค COVID-19 รอบพื้นที่อาคาร สำนักงานของ มกอช.

ทั้งนี้ ดำเนินการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ตั้งแต่ห้องประชุม ห้องปฎิบัติงาน ทางเดินร่วม ลิฟต์ขนส่ง ห้องสุขา และพื้นที่ภายรอบอาคารที่ใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการ และรวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน มกอช. ซึ่งการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค COVID-19 เป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ มกอช.

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. ออกมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้สั่งการและมอบเป็นนโยบายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจัดระบบคัดกรองและควบคุมการ เข้า – ออก จัดสถานที่เพื่อลดการแออัดในที่ทำงาน จัดจุดบริการเจลล้างมือ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขอความร่วมมือ อย่าออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น งดกิจกรรมทางสังคม และกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ มกอช. จัดระบบเหลื่อมเวลาในการปฎิบัติงานและการปฎิบัติราชการที่บ้านทดแทนภาวะปกติ (Work From Home) เพื่อลดการแพร่ระบาดและการกระจายเชื้อ COVID-19

No Comments

    Leave a Reply