News

ไทย-เดนมาร์ค”ลดโลกร้อน ใช้หลอดกระดาษในผลิตภัณฑ์(นม)ที่ผลิตในประเทศเจ้าแรก

30/11/2020

การอนุรักอษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการนำสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสามารถย่อยสลาได้ตามธรรมชาติ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกการใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาใช้ทดแทน เป็นต้น

เช่นเดียวกันการลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมนม ด้วยการหันมาใช้หลอดกระดาษในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจโภชนาการที่ดี และสนใจดูแลสุขภาพ ทำให้การบริโภคนมได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคดื่มนม จาก 18 ลิตร ต่อคน ต่อปี เพิ่มเป็น 25 ลิตร ต่อคน ต่อปี ภายในปี 2569

โดยเมื่อเร็วๆนี้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อพัฒนาการใช้หลอดกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นมให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมนม และเป็นผู้นำการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแผน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศปี 2561-2573

พร้อมเปิดตัวใช้หลอดกระดาษนำร่องใช้กับผลิตภัณฑ์นม “ไทย-เดนมาร์ค แลคโตสฟรี” เป็นแบรนด์อันดับต้นๆที่เลือกใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยคาดว่าพร้อมออกสู่ตลาดในไตรมาสแรกของปี 2564 จะช่วยลดการใช้หลอดพลาสติก 7,000,000 หลอด ลดปริมาณขยะพลาสติก 2.5 ตันต่อปี ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนมในประเทศ

“สุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ ” รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า หลอดผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร ภายใต้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP-EU Standard สามารถย่อยสลายได้ภายใน 90 วัน ใช้นวัตกรรมการผลิตที่ทำให้หลอดโค้งงอมีปลายตัดสะดวกสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย มีความแข็งแรงสามารถเจาะกล่องนมได้และใช้ดื่มนมได้จนหมดกล่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและยกระดับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจอาหารและธุรกิจบริการอาหารเดลิเวอรี่ และเทรนด์สำคัญของโลกในปัจจุบันที่ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ “วิมล จันทร์เทียร” ผู้อำนวยการแบรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ SCGP กล่าวว่า เฟสท์ ใน SCGP มีความมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทุกระดับ มากกว่า 59 รายการ ที่ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหารได้โดยตรง สะอาด ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างทั้งในกลุ่ม Food Service และ Process Food

ซึ่ง เฟสท์ ยังนำเสนอหลอดกระดาษอีก 4 รายการ ให้อ.ส.ค. พิจารณาใช้งานที่ร้าน Milk Land ได้แก่ หลอดกระดาษเฟสท์ 6 มม. สำหรับเครื่องดื่มเย็น หลอดกระดาษเฟสท์ 8 มม. และ 10 มม. สำหรับเครื่องดื่มปั่น และหลอดกระดาษเฟสท์ 12 มม. สำหรับชานมไข่มุก และบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Green Carton ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในการผลิตได้ถึง 20% แต่ยังคงคุณสมบัติกล่องที่แข็งแรง

โดยปัจจุบันได้นำมาใช้สำหรับการขนส่งนม UHT ตราไทยเดนมาร์ค Kid D และนมโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์แบบรวมหน่วย หรือ Multi Pack ซึ่งผลิตจากนวัตกรรมกระดาษลูกฟูกลอนเล็ก ที่มีความแข็งแรง รองรับงานพิมพ์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการความสวยงาม นับว่าเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตามหลัก Circular Economy

No Comments

    Leave a Reply