News

รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

30/07/2020

โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง


วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง


ในการนี้ผู้แทนจากกรมชลประทานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ได้นำเสนอผลสรุปการศึกษาความเหมาะสม ลักษณะโครงการด้านวิศวกรรม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงผลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งในวันนี้มีชาวบ้านและหน่วยงานราชการระดับต่างๆในพื้นที่อำเภอป่าบอน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นถึงโครงการว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ทำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรให้กับชุมชน โดยสนับสนุนให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยเร็วที่สุด


ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภค-บริโภคและเลี้ยงสัตว์ของราษฎรในเขตตำบลหนองธง ตำบลคลองใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการเพาะปลูกให้กับพื้นที่ชลประทานของโครงการ ตลอดจนเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการสนับสนุนแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของผลผลิตทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในพื้นที่

 

No Comments

    Leave a Reply