News

ชป.เร่งแก้ปัญหา ปตร.บ้านทุ่งบุหลัง จ.สตูล เหตุน้ำเค็มรั่วรุกล้ำเข้าคลอง

26/06/2020

กรมชลประทานชี้แจง กรณีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ร้องเรียนโครงการอาคารบังน้ำบ้านทุ่งบุหลังพร้อมระบบส่งน้ำ ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่สามารถกั้นน้ำเค็มได้ จนเป็นเหตุให้น้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในลำน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 100 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการอุปโภค และการเกษตรได้ นั้น

นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งบุหลัง พร้อมระบบส่งน้ำเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2561 สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่พื้นที่ โดยได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับปัญหาน้ำเค็มรุกที่เกิดขึ้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ พบว่าปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มเข้าไปในคลองขุนชนะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษกาคม 2562 เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำเกรงว่าระดับน้ำในคลองขุนชนะจะมีระดับสูงขึ้นและเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร จึงได้ยกบานระบายน้ำเพื่อระบายน้ำในคลองขุนชนะออกสู่ทะเล แต่ภายหลังฝนหยุดตกแล้ว ไม่ได้ทำการปิดบานระบายน้ำ ประกอบกับในช่วงเวลานั้น มีน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้น้ำเค็มรุกล้ำเข้าสู่คลองขุนชนะ หลังจากนั้นเมื่อปิดบานระบายน้ำ ยังพบว่าไม่สามารถปิดบานระบายน้ำได้สนิท เนื่องจากเกิดการรั่วซึม
สำนักงานชลประทานที่ 16 ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สั่งการให้โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 ประสานให้สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาบานระบายน้ำปิดไม่สนิทเป็นการเร่งด่วนแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำแนะนำในการดูแลบำรุงรักษาบานระบายน้ำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมทั้งอบต.ทุ่งบุหลังให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว เพื่อให้ประตูระบายน้ำแห่งนี้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในระยะต่อไป

No Comments

    Leave a Reply