News

คณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการนำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ดูงานติดตามผลการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

19/07/2020

นายวีระกร คำประกอบ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ นำคณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมี

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสรรค์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร

ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องในประเด็นการพิจารณาหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาคุกคามบึงบอระเพ็ด ในส่วนของการบุกรุกครอบครองพื้นที่บริเวณรอบๆ รวมถึงความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการตื้นเขินของบึงบอระเพ็ด ตามโครงการเร่งรัดและพัฒนาตามแผนฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ณ ห้องประชุมเสือพ่นไฟ บึงบอเพ็ด จ.นครสวรรค์

ในส่วนของกรมชลประทาน กรมชลประทาน ได้รายงานแผนปฏิบัติการเร่งด่วนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วตามมติเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ 1.การขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด ปริมาณดินขุด 12 ล้าน ลบ.ม. 2.การขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด ระยะทาง 56 กม. 3.การขุดบึงบอระเพ็ดลักษณะเป็น deep pool จำนวน 4 แห่ง 4.ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด 5.การปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางปอง และ 6.การบริหารจัดการน้ำในบึง โดยการบริหารจัดการน้ำในระดับต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกทางหนึ่ง

No Comments

    Leave a Reply