News

ชป.ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เร่งพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

19/03/2020

ตามข้อสั่งการของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้ประชาชนทุกพื้นที่ขาดน้ำ นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับการรายงานจาก นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ว่า สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ เร่งเข้าดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเตรียมพร้อมรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะถึง และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งถัดไป


ทั้งนี้ หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำเพิ่มมากขึ้นประมาณ 15.75 ล้าน ลบ.ม. จากเดิมมีเพียง 7.65 ล้าน ลบ.ม. สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ สามารถส่งน้ำให้ราษฎรได้กว่า 4,000 ครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply