News

กรมการข้าว เรียกระดมสมอง ศมข. วางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ

18/11/2020

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว
นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวหลังการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2563 ว่า วันนี้ กรมการข้าวได้เชิญ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในส่วนภูมิภาคทั้ง 28 ศูนย์ มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนถึงแนวทางการซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากแปลงขยายพันธุ์ปี 2564 (ฤดูฝน 2563) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกและราคาเมล็ดพันธุ์ โดยกำชับให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์ ดูแลควบคุมกระบวนการการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสูงสุด ไปจนถึงการกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ต้องคำนึงถึงการลดภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเป็นหลัก นอกจากนั้นการการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรควรวางแผนให้ดี เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอาเปรียบในเรื่องราคารับซื้อ

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อนำมาเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น กองเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงต้องมุ่งเน้นในการกำกับดูแลในเรื่องของการกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์คอยให้การสนับสนุนในภารกิจ
ในเบื้องต้นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวจะรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ในปี 2564 (ฤดูฝน 2563) มีด้วยกันทั้งหมด
8 ชนิดคือ 1.) ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง 2.) ข้าวปทุมธานี 3.) ข้าว กข43 4.) ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง 5.) ข้าวสังข์หยดพัทลุง 6.) ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง 7.) ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง และ 8.) ข้าวหอมมะลิ

No Comments

    Leave a Reply