News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

18/11/2020

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณบึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่รับน้ำในเขตอำเภอเมือง และบริเวณโครงการฝายคลองไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องด้วยมีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำ จนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ำ และมีอาคารระบายน้ำไม่เพียงพอ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการในปี 2563-2564 และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของพื้นที่ลุ่มน้ำคลองไชยา ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 (ฝายคลองไชยา) โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้นำชุมชน ประธานสหกรณ์พลังงาน และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย ในการนี้ บริษัทที่ปรึกษา ได้ชี้แจงแนวคิดเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา โดยมองการแก้ไขปัญหาภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนให้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ โดยรองอธิบดีกรมชลประทานได้เน้นย้ำถึงกระบวนการศึกษา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การจัดทำรายงานมีความสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply