News

ชป.เชียงใหม่ Kick off เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำปิงก่อนน้ำหลากจะมา

11/06/2020


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1(เชียงใหม่) ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำปิงในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่ เพื่อวางแผน Kick off บูรณาการร่วมกันในการปราบปราม(เก็บใหญ่)ตามแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563

โดยได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ร่วมกันเร่งจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน จะร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

No Comments

    Leave a Reply