News

118 ปี กรมชลประทานเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ…สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

12/06/2020

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้าง กล่าวว่า 118 ปี ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 19,053 แห่ง ได้ปริมาณความจุ 82,657 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 33.9 ล้านไร่ โดยโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ได้ปริมาณความจุ 78,112 ล้าน ลบ.ม. (94.5%) พื้นที่ชลประทาน 24,958 ล้านไร่ (73.47%)

ทั้งนี้ กรมชลประทาน การได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตามแนวทาง RID No.1 คือ 1.เร่งรัดการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ 2.ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ 3.เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ6.นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

โดยปี 2564 หรือ ปีที่ 119 ของกรมชลประทาน ตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 71.389 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 16,799 ไร่ ช่วยเหลือราษฎรได้ 18,654 ครัวเรือน ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านการเกษตรให้สามารถยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยดำเนินการโครงการเชิงรุก (Proactive Project) ที่สามารถบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ทั้งการก่อสร้าง ออกแบบ วางแผนและบริหารจัดการงานก่อสร้าง ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น การใช้โปรแกรมการวางแผนงานก่อสร้าง การถอดแบบคำนวณปริมาณงาน การใช้ระบบ VDO-Conference เพื่อติดตามงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

No Comments

    Leave a Reply