News

ชป.ร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี63

11/06/2020

เช้าวันนี้(11 มิ.ย. 63) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบรายงานผลความก้าวหน้าโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำปี 2562/2563 และโครงการเร่งด่วนเพื่อการกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 พร้อมวางมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 63 ซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการไว้ 8 มาตรการ ดังนี้ 1.คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วม 2.พิจารณาปรับแผนการเพาะปลูกพืช 3.การจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ 4.ตรวจสอบอาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำสถานีโทรมาตร 5.ตรวจสอบปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 6.สำรวจแม่น้ำคูคลองและการขุดลอก กำจัดผักตบชวาวัชพืชขวางทางน้ำ 7.เตรียมความพร้อม เครื่องจักร เครื่องมือ ในการให้ความช่วยเหลือ และ 8.สร้างการรับรู้กับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝน รวมทั้งจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตน้ำท่วมปี63 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงฤดูฝนนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

No Comments

    Leave a Reply