News

มกอช. ก้าวสู่ปีที่ 19 เดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต

09/10/2021

หนุนเลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหารที่มีเครื่องหมาย Q-ออร์แกนิค ไทยแลนด์สร้างความมั่นใจผู้บริโภค บริโภคอาหารปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยกำหนด ตรวจสอบ รับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ สินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านเกษตรปลอดภัย และการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ซึ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ด้านเกษตรปลอดภัย ในปีที่ผ่านมา มกอช. มีผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 15 เรื่อง ทำให้ปัจจุบันมีมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ประกาศใช้แล้ว รวม 376 เรื่อง การตรวจประเมินเพื่ออนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน : หน่วยรับรอง 24 ราย หน่วยตรวจ 5 ราย และห้องปฏิบัติการ 104 ราย การติดตาม/กำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับที่มีผล บังคับใช้แล้ว 7 เรื่อง : ออกใบอนุญาตผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก 1,677 ฉบับ ส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ : ขยายการเรียนรู้ด้านมาตรฐานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 41 แห่ง ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตตามมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกร 8 แห่ง การสร้าง/พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจประเมินรองรับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า และขยายผล การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR Trace โดยมีผู้สมัครใช้งานเพิ่มขึ้น รวม 2,117 ราย รวมถึงการ เข้าร่วมประชุม/เจรจาเพื่อร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ อาทิ การประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ ครั้งที่ 43 Codex Alimentarius Commission และการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาระบบการตรวจสอบและการรับรองสินค้านำเข้าและส่งออก (CCFICS) สาขาสมุนไพรและเครื่องเทศที่ใช้ในอาหาร (CCSCH) สาขาสารปนเปื้อนในอาหาร (CCCF) เป็นต้น การประชุม ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (TF AFSRF) การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) การประชุมคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช ภายใต้อนุสัญญา IPPC ที่ให้การรับรองร่างมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสุขอนามัยพืช (ISPMs) รวม 11 เรื่อง เป็นต้น การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร : ตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน Q Restaurant มากกว่า 2,858 ร้าน, Q Market 1,129 แผง, Q Modern trade 757 แห่ง และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com ที่มีสินค้ากว่า 710 ประเภท

นอกจากนี้ มกอช. ยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ตามมาตรฐาน GAP การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐาน และการยกระดับมาตรฐาน แหล่งแปรรูปตามมาตรฐาน GMP
ด้านการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็น หนึ่งในภารกิจงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐาน และการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูปตามมาตรฐาน GMP
และอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ มกอช. คือ การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรค และตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 โดย มกอช. ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรหารือกับฝ่ายจีน ส่งผลให้มีด่านนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น จำนวน 16 ด่าน ซึ่งนับเป็นผลงานความสำเร็จระดับประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2564 นี้ มกอช. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 “สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาราชการ (กพร.) โดยผลงานการทำงานร่วมกับภาคประชาชนในกระบวนการจัดทำมาตรฐานบังคับ ทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก นำไปสู่การจัดทำมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046-2560) ส่งผลให้มีพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ได้รับการรับรอง GAP เพิ่มสูงขึ้น และสามารถส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็ง ไปยังตลาดโลกได้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 6,400 ล้านบาท นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จในการบริหารราชการของ มกอช. อย่างเป็นรูปธรรม

“อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้บริโภคอาจจะมีความกังวลในเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล เพียงต้องเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรอง เช่น เครื่องหมาย Q เครื่องหมายออร์แกนิค ไทยแลนด์ จากร้าน ที่ผ่านการตรวจสอบควบคุมจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งซื้อสินค้าเกษตรหรืออาหารที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ หรือหากไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร ให้สังเกตป้าย Q Restaurant ซึ่งช่วยสร้าง ความมั่นใจว่า ร้านอาหารนั้นใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย นอกจากนี้ การซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ โดย มกอช. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่า DGTFARM.COM ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาจำหน่าย ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานได้อย่างสะดวก เหมือนไปเดินเลือกซื้อสินค้าเองที่ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต และสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยอีกด้วย” เลขาธิการ มกอช. กล่าว

No Comments

    Leave a Reply