News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามความก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ เร่งเครื่องแก้ปัญหาน้ำให้ได้ตามแผน

05/11/2020

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ให้การต้อนรับพร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ณ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรองอธิบดีกรมชลประทานยังได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน พร้อมเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนที่ได้วางไว้ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความจุระดับกักเก็บ 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ทั้งหมด 6,490 ไร่ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน ช่วยเหลือครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนเรศวรป่าละอู ให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี อันจะสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย

“โดยกรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง 34.95% ทั้งนี้ได้มีการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดทำกรอบแผนงาน และงบประมาณอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่ได้วางไว้ อันจะช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขอย่างยั่งยืน” นายประพิศ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply