News

ชป.เดินหน้าโครงการแก้มลิงคลองระบาย1ซ้าย ลพบุรี หวังแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน

02/05/2020

กรมชลประทาน ได้พิจารณา ให้สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการ แก้มลิงคลองระบาย1 ซ้ายลพบุรีเพื่อกักเก็บน้ำ และช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ การพิจารณาขุดลอกคลองระบายแห่งนี้ ทำเป็นลักษณะของแก้มลิงเพื่อที่จะเก็บน้ำในบริเวณนี้ให้ได้มากขึ้นโดยมีความจุที่จัดเก็บสัตว์น้ำบริเวณนี้ได้ 310,000 ลูกบาศก์เมตร

แก้มลิงคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี อยู่ในพื้นที่ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนเมษาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสามเดือนตามแผนที่กำหนดภายในเดือนมิถุนายนในส่วนของประมาณที่ใช้ดำเนินการทั้งหมดประมาณ 24,000,000 ล้านบาท

No Comments

    Leave a Reply