Browsing Tag

กรมปศุสัตว์

News

ปศุสัตว์ย้ำเนื้อสัตว์ปลอดภัย แนะซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

27/10/2020

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากกระแสความสนใจด้านการบริโภคอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในปัจจุบัน มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล ระบบการผลิตสินค้าป […]…