Browsing Tag

กรมปศุสัตว์

News

กรมปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่จัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสัตวแพทย์ฟรีใน 8 อำเภอประจวบคีรีขันธ์

22/07/2020

กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 63 อย่างยิ่งใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 อำเภอประจวบคีรีขันธ์ มีพิธีเปิดงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดหนองตาแต้ม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และมี นายพัลลภ สิงหเสนี…