News

ชป.คุมเข้มการระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

30/03/2020

กรมชลประทาน คุมเข้มมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะที่จำเป็นต้องออกปฏิบัติงานในพื้นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของกรมชลประทาน จำเป็นต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เครืองมือ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ในขณะเดียวกันยังต้องผจญกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พอสมควร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกล ที่จะต้องลงพื้นที่นำเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้

กรมชลประทาน จึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว
โดยในส่วนของสำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไรรัสโควิด-19 ด้วยการนำเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ หรือแม้กระทั่งรถบรรทุกน้ำ ทำการฆ่าเชื้อก่อนออกและภายหลังปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอร์เจล และหน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกราย ที่สำคัญได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับต้องจัดทำ Time Line ของตัวเองย้อนหลัง 14 วัน และทำต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้กำหนดแนวทางให้ใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ หรือแรงงานข้ามเขตจังหวัด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ของรัฐบาล และตามประกาศของจังหวัดต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพระกระจายของเชื้อไวรัสนี้ให้ได้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply