News

กคช. เฟ้นหาผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง นั่งแท่นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ใครโปรไฟล์พร้อมสมัครด่วนถึง 28 เม.ย.63

30/03/2020


นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้การเคหะแห่งชาติได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ แทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติท่านเดิมที่กำลังจะหมดวาระในเร็วๆ นี้ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เช่น มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ การผังเมือง การสาธารณูปโภค สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย รวมถึงมีความรอบรู้ ความชำนาญ
ที่สำคัญต้องมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันที่ยื่นใบสมัคร กรณีผู้บริหารส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีผู้บริหารภาคเอกชนหรือบริษัทมหาชนต้องดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารสูงสุด 1 ระดับขององค์กรที่มีรายได้ (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ทั้งนี้ จะต้องดำรงตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร

โดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี นับจากวันเริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน และระหว่างการดำรงตำแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติกำหนด อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติ มุ่งหวังว่าจะได้ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ไฟแรง มีวิสัยทัศน์ ที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีโอกาสเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีบ้านเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น สร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nha.co.th และมายื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือกรณีที่ไม่สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทน โดยทำเป็นหนังสือปิดผนึกถึง ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนำมายื่นที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อาคาร 1 ชั้น 13) การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.โทรศัพท์ 0 2351 6222, 0 2351 6365 โทรสาร 0 2351 7526

No Comments

    Leave a Reply