News

รองอธิบดีชป.ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้รับประโยชน์อ่างฯคลองชมพู พิษณุโลก

28/06/2020

วันนี้ (28 มิถุนายน 2563) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่และประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ รองอธิบดีได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองชมพู ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังชมพูเป็นโครงการที่มีศักยภาพสูงที่สุดสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองชมพู อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2520 แต่ก็มีอุปสรรคต่างๆ เป็นผลให้ยังไม่สามารถพัฒนาโครงการให้เป็นรูปธรรมได้ ส่วนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอื่นๆ ที่มีการวางแผนไว้ในลุ่มน้ำก็เป็นเพียงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และโดยข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่มีการวางแผนไว้จึงยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมได้ทั่วถึง

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังชมพู มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง และพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่ 90,300 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับการบริโภคของราษฎรและทำการประมงหมู่บ้าน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและป้องกันการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply