News

ชป.ยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดความเสี่ยงติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

28/03/2020

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานะการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานศูนย์ฯ เพื่อประสานข้อมูลและแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานทั่วประเทศถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อดังกล่าวด้านนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานะการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการการทำงานเหลื่อมเวลา และการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ให้ได้ร้อยละ 50 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พร้อมทั้งเข้มงวดเรื่องการเดินทางออกต่างจังหวัดของเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำ Time Line ในแต่ละวันของตนเอง ซึ่งเป็นการสำรวจความเสี่ยง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานะการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์ฯ ได้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงให้พิจารณากำหนดมาตรการรองรับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกรมชลประทาน

No Comments

    Leave a Reply