News

อธิบดีกรมชลฯ สั่งเข้ม คุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ

27/03/2020

กรมชลประทาน รับสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ติดตามและเฝ้าสังเกตการณ์ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้ประชาชนทุกภาคส่วน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตราการ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล โดยประชุมผ่านระบบ Video conference ไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทาน พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

“แนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน นั้น ห้ามเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยง ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ห้ามไปอยู่ในพื้นที่แออัด งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้ Work Form Home พร้อมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทำ Time Line ของตนเองย้อนกลับไป 14 วัน เพื่อสำรวจความเสี่ยงที่อาจจะได้รับ และทำการบันทึกอย่างต่อเนื่อง และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” ดร.ทองเปลวฯ กล่าว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหากับตัวเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ในขณะเดียวกันภารกิจหลักที่สำคัญ ที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศพิจารณาการปฏิบัติภารกิจตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

No Comments

    Leave a Reply