News

มกอช. บุกตลาดมีนบุรี ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

24/12/2019

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รณรงค์ ส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสดที่ได้รับมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ เป็นที่รู้จัก และยอมรับของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสถานที่จำหน่าย และแหล่งผลิตสินค้า Q บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ณ ตลาดมีนบุรีและศูนย์การค้ามีนบุรี

นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มียุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย โดยมีการบูรณาการงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด มีนโยบายพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

โดย มกอช. ได้ดำเนินโครงการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกิจกรรมการสร้างแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองแผงร้านค้าในตลาดสด ที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้สัญลักษณ์ Q ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเป็นการดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้า Q และหาซื้อสินค้า Q ได้อย่างสะดวก

ตลาดมีนบุรีเป็นตลาดที่เข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจ และตลาดมีแผงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ตลาดมีนบุรี มีร้านค้าที่ผ่านการรับรอง 22 แผง โดยมีแผงการรับรองประเภทของสด 4 แผง และร้านที่จำหน่ายสินค้าแปรรูป 18 แผง และศูนย์การค้ามีนบุรี มีร้านค้าที่ผ่านการรับรอง 20 แผง โดยมีแผงการรับรองประเภทของสด 7 แผง และร้านที่จำหน่ายสินค้าแปรรูป 13 แผง ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อ และบริโภคสินค้าเกษตร ที่ผ่านกระบวนการรับรองและมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพและมีความปลอดภัย รองเลขาธิการ กล่าว…

No Comments

    Leave a Reply