Daily Archives

22/12/2019

PR NEWS

เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้วสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

22/12/2019

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม โรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. โ […]…