News

ชป. ร่วมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล”

22/12/2019

ตามที่รัฐบาล ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคต รองรับการขยายตัวของสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งปัจจุบันมีอยู่อย่างจำกัด จึงสั่งการให้ กรมชลประทาน ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล โดยต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกมิติ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (22 ธ.ค 62) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล” ณ ห้องประชุม SWOC 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางต่อไป ยังบริเวณทางออกอุโมงค์ส่งน้ำ(โครงการปรับปรุงห้วยแม่งูด) ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

สำหรับโครงการปรับปรุงห้วยแม่งูด มีลักษณะเป็นอุโมงค์ส่งน้ำ กว้าง 20 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 2.1 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งระบบเตือนภัยป้องกันอุทกภัยประกอบด้วยสถานีวัดปริมาณน้ำวัด และสถานีวัดระดับน้ำ รวมจำนวน 11 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งูดและเชื่อมกับสถานีหลักที่อ่างเก็บน้ำแม่ยวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

ทั้งนี้ การจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ที่จะจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานฯ ขึ้น ในวันที่ 10 ม.ค. 63 นี้

No Comments

    Leave a Reply