News

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ VDO Conference

07/05/2020

เช้าวันนี้ (7 พ.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมฯ จากห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ และการจำแนกประเภทของแหล่งน้ำ โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้ง 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) รวมไปถึงพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก โดยมีงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่กรมชลประทานได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2520 เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกล รวมทั้งการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและน้ำเค็มที่รุกเข้าไปถึงพื้นที่เพาะปลูก ด้วยการก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเล็กประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่นั้นๆ โดยที่ราษฎรได้ยินยอมสละที่ดินในการก่อสร้างโครงการฯโดยไม่มีเงื่อนไข และมีระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะดำเนินการขับเคลื่อนงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก ด้านแหล่งน้ำทั้งหมดที่มีอยู่และที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ซึ่งปัจจุบันมีโครงการชลประทานขนาดเล็กรวมทั้งสิ้น 24,984 โครงการ มีโครงการฯที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปบำรุง ดูแลรักษาแล้ว 20,268 โครงการฯทั่วประเทศ

No Comments

    Leave a Reply