Daily Archives

14/12/2019

News

กรมชลฯมั่นใจน้ำเพียงพอจนสิ้นแล้ง ผันน้ำจากแม่กลองช่วยลุ่มเจ้าพระยา

14/12/2019

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สภาพการณ์โดยรวมของน้ำต้นทุนเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ที่สามารถใช้การได้เก็บกักในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำอื่น ๆ ทั่วประเทศจะอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ประมาณ 29,000 ล้ […]…