News

ชป.อีสานกลาง เร่งสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่

14/12/2019

 


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกลางว่า ปัจจุบัน (14 ธ.ค. 62) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย สามารถสนับสนุนน้ำได้เฉพาะการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ส่วนที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถสนับสนุนน้ำสำหรับทุกกิจกรรมได้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

ด้านการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 6 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้แก่พื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด(ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด) ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูแล้งปี 2562 ที่ผ่านมากว่า 80 เครื่อง ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และมีบางพื้นที่เริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว จึงยังคงเครื่องสูบน้ำไว้ช่วยเหลือเฉพาะการอุปโภคบริโภค 14 เครื่อง นอกจากนี้ ในพื้นที่ท้ายเขื่อนลำปาว ยังได้มีการนำรถแบคโฮบูมยาว เข้าไปดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน ในคลองส่งน้ำสายต่างๆ ที่มีตะกอนดินทับถม เพื่อให้การส่งน้ำจากเขื่อนลำปาวไปถึงเกษตรกรได้ทั่วถึง ซึ่งโครงการฯลำปาว จะเริ่มส่งน้ำให้เกษตรกรในช่วงเดือนธันวาคม 2562 นี้
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสถานการณ์น้ำให้ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด อาทิ โครงการชลประทานชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาอำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำท้องถิ่นทราบสถานการณ์และขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย
สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งและอ่างเก็บน้ำห้วยฝา เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำ และแจ้งแผนกำหนดการส่งน้ำในฤดูแล้งปี 2562/2563 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้ง 2 อ่างและกำหนดให้กลุ่มผู้ใช้น้ำทำความสะอาดและขุดลอกคลองและคูน้ำส่งน้ำก่อนการส่งน้ำตามหลักการมีส่วนร่วม

ด้านจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำ และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 62/63 โดยมติที่ประชุมจะเริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า วันที่ 5 มกราคม 2563 ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดงจะเริ่มส่งน้ำ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

No Comments

    Leave a Reply