News

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563

25/12/2019

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 14 จังหวัด ภาคใต้ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทานได้รายงานความก้าวหน้าและการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง และโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา พร้อมเร่งสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รับทราบความสำคัญของแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง


โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังติดปัญหา เพื่อร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และแนวทางการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยรับโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10 โครงการ โดยทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

No Comments

    Leave a Reply