News

เลขาธิการ มกอช.ลงพื้นจังหวัดน่านที่เตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาเสนอด่านตรวจพืชทุ่งช้างเป็นจุดนำเข้า-ส่งออกสินค้าผลไม้

24/08/2022


นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำคณะที่ปรึกษาประกอบด้วย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ นายปราการ วีรกุล และนางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อประชุมหารือร่วมกับนายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน กรมวิชาการเกษตร

กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกงสุล(ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ร่วมประชุมหารือ ณ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาเสนอด่านตรวจพืชทุ่งช้างเป็นจุดนำเข้า-ส่งออกสินค้าผลไม้เพิ่มเติมภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้รับการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

ทั้งนี้ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว เป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง แลกเปลี่ยน สินค้าและนักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปยังหลวงพระบาง เมืองท่องเที่ยวของประเทศลาวที่องค์กรยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก พร้อมกันนั้นได้ติดตามการปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง ด่านกักกันสัตว์น่านและด่านตรวจพืชทุ่งช้างเพื่อเข้าใจสภาพพื้นที่จริงสำหรับเตรียมพร้อมรองรับหากด่านชายแดนน่านได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลในอนาคต หลังจากนี้ หากด่านมีความพร้อมประเทศไทยจะสามารถเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ไทยที่มีความนิยมสูงในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนไปยังประเทศจีนได้มากขึ้น

หมายเหตุ: ปัจจุบันนี้สินค้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่จุดผ่านแดนด่านห้วยโก๋นนั้น จากประเทศลาว ที่สำคัญได้แก่ สินค้าด้านการเกษตร ข้าว พืชผัก หอม กระเทียม และของป่า ส่วนสินค้าจากประเทศไทย ที่สำคัญได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง

No Comments

    Leave a Reply