News

ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดไทยกลันตัน ยังความปลาบปลื้มคนสยามในมาเลเซีย

17/11/2018

ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดไทยกลันตัน ยังความปลาบปลื้มคนสยามในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดประชุมธาตุชนาราม บ้านยุงเกา ต.ใยใหญ่ อ.ตุมปัต เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีพระครูพิพัฒน์อรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดประชุมธาตุชนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีบุคคลสำคัญของฝ่ายไทยเข้าร่วม นำโดย นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ น.ส.จันทรัตน์ งามชนะ รองกุลสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และข้าราชการกรมการกงสุลเข้าร่วม พร้อมกันนี้ได้มีผู้แทนฝายมาเลเซีย YB (พณฯ) Senator Tuan Aknan Ehtook สว.มาเลเซีย, Tuan Hj Muhummad bin Hussain และ Mr. Lau Chin Chua, Special Officer, Office of Chief Minister รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมด้วย 

สำหรับการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดประชุมธาตุชนาราม ในครั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้จำนวน 587,349 บาท ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในมาเลเซียครั้งแรกเมื่อปี 2551 ที่เมืองปีนัง และเมืองโกตาบารู ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และกรุงกัมลาลัมเปอร์เมื่อปี 2553 ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย (ชาวสยาม) และเชื้อสายจีน ได้ให้ความศรัทธามาร่วมงานเป็นประจำทุกปี การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทูตวัฒนธรรม ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมิตรประเทศในระดับประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในด้านอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2538 กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มดำเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายวัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ตามความริเริ่มของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต รมช.ต่างประเทศ ที่มีความประสงค์ให้ใช้รากฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระดับประชาชน ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา

โดยในปีแรกดำเนินโครงการที่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ซึ่งชุมชนชาวพุทธในต่างประเทศให้การต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การจัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ขยายประเทศโครงการดังกล่าวไปยังประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 13 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน ศรีลังกา อินเดีย เนปาล บังกลาเทศ และ ภูฏาน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเสร็จสิ้นเรียบร้อย นายวิชาวัฒน์ พร้อมคณะเดินทางไปรับฟังบรรยายจาก ศ.พิณ อุตรพันธุ์ ประธานสมาคมสยามรัฐกลันตัน เกี่ยวกับชุมชนสยามในรัฐกลันตัน รวมทั้งฟังบรรยายจากโรงเรียนภาษาไทยในรัฐกลันตัน

 

โดยนายวิชาวัฒน์ กล่าวว่า มีความภูมิใจที่ชุมชนสยามในรัฐกลันตันมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เชื่อว่าชุมชนชาวสยามจะสามารถใช้วัฒนธรรมดำรงตนได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งสามารถส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ชาวสยามยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นหลังจากที่มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมิตรภาพ เครือข่ายการค้าการลงทุน

ศ.พิณ กล่าวว่า การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายในครั้งนี้ สร้างความปลาบปลื้มใจให้ชาวสยามเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนที่นี่มีความผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรม มาอย่างช้านาน และมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน

No Comments

    Leave a Reply