News

การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชน

15/01/2020

วันนี้ (15 ม.ค. 63) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ ทางรัฐบาลขอให้ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์ทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำแล้ง ดำเนินการเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ติดตาม วิเคราะห์ประเด็นข่าวสถานการณ์น้ำทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ พร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงหากพบว่ามีประเด็นที่คลาดเคลื่อน ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำที่ถูกต้อง ในทุกรูปแบบและทุกช่องทางการสื่อสาร

No Comments

    Leave a Reply