News

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย แถลง !! ยัน ไม่ได้ขาดสภาพคล่อง การเงินมั่นคงแข็งแกร่ง เดินหน้าเรียกความเชื่อมั่นสมาชิกกลับคืน

10/09/2018

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด ตั้งโต๊ะแถลงยันไม่ได้ขาดสภาพคล่อง สถานการณ์การเงินมีความมั่นคงแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าเรียกความเชื่อมั่นสมาชิกกลับคืน

นายอุทัย  ศรีเทพ  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด (ชสอค.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “กำหนดทิศทางสร้างความเชื่อมั่น ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู” พร้อมแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 แห่ง ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ และสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจ มีแนวโน้มอาจขาดสภาพคล่อง และส่อไปในทางทุจริต แต่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอยบได้ โดยมีนายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช  ที่ปรึกษา และนายสุรศักดิ์  ยศปัญญา  ผู้จัดการ ชสอค. ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี 

นายอุทัย ศรีเทพ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด กล่าวว่า จากการนำเสนอข่าวดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งประเทศ ที่มีอยู่ 108 สหกรณ์ มีสมาชิกรวม 826,808 คน ทำให้สมาชิกเกิดความหวั่นไหว ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีความมั่นคง และแข็งแกร่ง เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ มีการออมเงินในรูปของเงินเรือนหุ้นรวม 323,596,129,339 บาท และเงินฝาก 300,000 กว่าล้านบาท ซึ่งมียอดใกล้เคียงกับทุนรเรือนหุ้น โดยเงินออมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเงินทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รวมทั้งสิ้น 860,981,647,920 บาท รวมทั้งมีกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 มี.ค.60 จำนวน 26,549,891,154 บาท อัตรากำไรต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 8.20 ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ให้กับกลุ่มครู  เงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากการกู้เงินของครู และผู้กู้ได้รับเงินปันผล เฉลี่ยคืน อีกทั้งผู้กู้ก็เป็นผู้ถือหุ้นด้วย คือ กระบวนการของคำว่า “สหกรณ์” เพราะผู้กู้จะต้องมีเงินเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของยอดเงินกู้ โดยเกณฑ์การปล่อยกู้ของสหกรณ์ออมทรัพยครู ได้แก่ 1.มีเงินเดือนหัก ณ  ที่จ่าย ทำให้ไม่เกิดหนี้เสีย 2.มีเงินหุ้น ในรูปแบบเงินออมกับสหกรณ์ อย่างน้อย 20% และ3.การค้ำประกัน และสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในกรณีเสียชีวิต หรือเหตุอื่นใด เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ค้ำประกัน และทายาท โดยหักเงินจากเงินปันผล และเฉลี่ยคืน 30% ในการเป็นทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด กล่าวว่า สภาพคล่องของครู จะมีการหักเงิน ณ ที่จ่ายต่อเดือน เช่น ปล่อยเงินกู้ 10,000 ล้านบาท เงินก็จะต้องกลับเข้ามาที่สหกรณ์อย่างน้อย 200 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นเงินชำระหนี้ และดอกเบี่ย โดยคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับอัตรามาตรฐานเรื่องสภาพคล่องที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 นอกจากนี้ ยังมีเงินสด ในรูปเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร ก็คำนวณตามมาตรฐของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ตลอดเวลา ส่วนประเด็นที่มีแนวโน้มจะส่อไปในทางทุจริตนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี ซึ่งตรวจสอบโดยสมาชิกอยู่ตลอดเวลา เพราะสมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสีย การทำธุรกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ ดำเนินการตามเกณฑ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ ฉะนั้น ความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตแทบจะไม่มีในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีความมั่นคง 100% โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก่อตั้งมากว่า 60 ปี ยังไม่มีสหกรณ์ไหนล้ม หรือขาดทุน 

นายอุทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ดี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด จะเดินทางเข้าพบเข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์วันที่ 10 ก.ย.61 เพื่อยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ได้มีความมั่นใจในสหกรณ์ออมครูไทยต่อไป

No Comments

    Leave a Reply