Daily Archives

29/09/2018

News

“กฤษฏา” ประกาศใช้สหกรณ์การเกษตร ปฏิรูปเกษตรแผนใหม่ สานต่อศาสตร์พระราชาลงสู่เกษตรกรมีชีวิตดีขึ้น

29/09/2018

“กฤษฏา”  ประกาศใช้สหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรแผนใหม่ ขยายผลศาสตร์พระราชาลงสู่เกษตรกรมีชีวิตดีขึ้น 29 ก.ย.61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเป […]…