News

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

22/03/2022


นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางธัญภา สกุลศรีจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ สวนนายพยุง หนูแย้ม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้แทน สหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน_จำกัด ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมครั้งที่ 1 และได้เชิญผู้ประกอบการที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้าจากภาคเอกชน โดยมี นายคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานบริษัทเวริทรานส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และบริษัทออมไทย อินเตอร์เนชันแนล จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความต้องการสินค้า ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสินค้า การเชื่อมโยงตลาด และระบบโลจิสติกส์ กับผู้แทนสหกรณ์ โดยผู้แทนสหกรณ์ได้นำเสนอศักยภาพและความพร้อมในการผลิต การรวบรวม และแปรรูป การปรับปรุงขนาด และบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ซื้อ และให้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคทั้งกระบวนการ รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือในระยะต่อไป

No Comments

    Leave a Reply