News

รู้ลึก-รู้จริง-ทันเหตุการณ์!! “Early Warning” ระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

21/05/2020

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสัปดาห์นี้ นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมการแถลงข่าว ในประเด็น “Early Warning” ระบบฐานข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก รู้ลึก-รู้จริง-ทันเหตุการณ์ เรื่องการค้าสินค้าเกษตรและอาหารทั่วโลก ในภาวะ COVID-19 ซึ่งมีหน่วยงานกรมชลประธาน กรมประมง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมการแถลงข่าวด้วย ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก (Early Warning) เป็นฐานข้อมูลข่าวสารด้านกฎระเบียบ-ความปลอดภัยอาหาร-มาตรการสุขอนามัย และสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารทั่วโลก ซึ่งติดตามศึกษารวบรวมและสรุปเป็นข่าวสาร-บทความโดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์กฎระเบียบระหว่างประเทศของ มกอช.

ปัจจุบันโครงการ Early Warning มีช่องทางให้บริการข้อมูลดิจิทัล 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์https://warning.acfs.go.th หรือ https://bit.ly/EarlyWarningSite Facebook Page: @acfsearlywarning หรือ https://bit.ly/EarlyWarningPage

No Comments

    Leave a Reply