News

ชป.ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เปิดประตูน้ำดิบ เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎร จ.นครราชสีมา

18/03/2020

วันนี้(18 มี.ค. 63) นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรือโท ประจักษ์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นางจรรยามณฑ์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงผลิตน้ำบ้านหนองบอน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำดิบที่กักเก็บไว้ที่สระน้ำดิบโนนไม้แดง ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 นี้เท่านั้น จึงได้ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 8 เทศบาลนครนครราชสีมา ผ่านมติการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน อ่างเก็บน้ำลำแชะ (JMC) โดยขอใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแชะ เพิ่มจากเดิมอีกประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. และได้ดำเนินการปล่อยน้ำลงลำน้ำมูลไปยังจุดสูบน้ำโนนไม้แดง ระยะทางกว่า 26 กม. เพื่อให้ราษฏรมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เป็นการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่ใส่ใจปัญหาเรื่องน้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามบริเวณจุดที่น้ำจะไหลผ่านในลำน้ำมูล ได้แก่ ฝายหินทิ้ง บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย ฝายหนองยาง ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ฝายหมูสี ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งจุดสูบน้ำดิบบ้านโนนไม้แดงของสถานีผลิตน้ำประปาเฉลิมพระเกียรติ อีกด้วย เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำและขอให้ราษฎรในพื้นที่มั่นใจได้ว่าจะมีน้ำอุปโภค-บริโภค ใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

No Comments

    Leave a Reply