News

กรมชลประทาน เร่งกำจัดผักตบชวาเตรียมรับมือน้ำหลาก ฤดูฝนปี 63

14/05/2020

14 พ.ค. 63 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่8/2563 ผ่านระบบ VDO conference ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ด้านบริหารจัดการน้ำ และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช และความก้าวหน้าโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 62/63 และโครงการเร่งด่วนเพื่อการกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี63 ณ ห้องประชุม swoc อาคาร 99ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำ ว่า ปัจจุบัน(14พ.ค.63) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 34,401 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 10,733 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 8,359 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ34% ของความจุอ่างฯ เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 1,663 ล้าน ลบ.ม. ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2562/63 ปัจจุบันจัดสรรน้ำทั้งประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 1,139 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มเจ้าพระยาจัดสรรน้ำไปแล้ว 374 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 12 ของแผนฯ


สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 63 นั้น ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่ง บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่างรอบคอบ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร อาทิ เครื่องสูบน้ำ รถขุด ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่ได้ทันที รวมทั้งทำการสำรวจสิ่งกีดขวางทางน้ำ และดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดี


ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแผนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี2563 ตามแม่น้ำสายหลักและสายรองลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำป่าสัก รวมทั้งสิ้น 16 จุด โดยกำหนดเป้าหมายในการกำจัดไว้ประมาณ 77,400 ตัน ปัจจุบัน(12 พ.ค.63) ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 53,973 ตัน ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ได้กำหนดเป้าหมายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำไว้ประมาณ 2,585,141 ตัน ด้านการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ อาทิ ท่อลอด ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ รวมถึงสะพานรถข้ามคลองต่างๆ นั้น กรมชลประทาน มีโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 17 โครงการ มีโครงการฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 2 โครงการ ส่วนโครงการฯที่เหลือทั้งหมดจะเร่งดำเนินการตามกระบวนการให้แล้วเสร็จต่อไป

No Comments

    Leave a Reply