News

ชป. เดินหน้าแผนขุดลอกกว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น

11/03/2021

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอแนวทางในการดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยา และการบริหารจัดการน้ำบริเวณกว๊านพะเยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ในพื้นที่ ตามแผนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยาของรัฐบาล

กรมชลประทานได้วางแผนดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยา เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการขุดลอกแก้มลิง และขุดคลองรอบกว๊านพะเยา รวมทั้งขุดแนวร่องเดิมกว๊านพะเยาด้วยเรือขุด ซึ่งการขุดลอกตะกอนดินในกว๊านจะได้ปริมาณดินประมาณ 9-10 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังได้มีการขนย้ายปรับดินในเขตพื้นที่รอบกว๊าน เพื่อทำโครงการสร้างทาง พร้อมปรับปรุงอาคาร/ระบบควบคุมและระบายน้ำ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในกว๊านพะเยาได้มากขึ้น ทำให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการทำการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่รอบกว๊าน ทั้งยังสามารถเพิ่มพื้นที่ส่งน้ำได้อีกประมาณ 3,000-5,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply