News

ดร.เฉลิมชัยฯ นำทีมติดตามการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ จ.อำนาจเจริญ

09/10/2021

วันนี้ (9 ต.ค. 64) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และแผนโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายมนตรี สีหมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ และนำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีอ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง (อ่างฯพุทธอุทยาน , อ่างฯห้วยโพธิ์ , อ่างฯร่องน้ำซับ , อ่างฯห้วยสีโท และเขื่อนลำเซบาย) มีความจุอ่างรวมกันประมาณ 49.98 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกัน 49 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99 % ของความจุอ่างรวมกัน จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำต้นทุนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตร และมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานเพียง 35,491 ไร่ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจะไม่สามารถทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง และเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากจะเกิดท่วมซ้ำซากในเขตอำเภอหัวตะพานและอำเภอเมืองริมฝั่งลำเซบาย และลำห้วยปลาแดก

กรมชลประทาน ได้วางแผนดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน – อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ประกอบด้วย งานปรับปรุงอ่างฯ พุทธอุทยาน ด้วยการขุดลอกอ่างฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้มากขึ้น 3.2 ล้าน ลบ.ม. งานปรับปรุงฝายพับได้ช่วยเพิ่มความจุอีก 2.6 ล้าน ลบ.ม. และอาคารประกอบ 26 แห่ง ในส่วนของงานปรับปรุงอ่างฯ ห้วยโพธิ์ จะขุดลอกอ่างฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำมากขึ้นอีก 1.3 ล้าน ลบ.ม. งานปรับปรุงฝายพับได้จะช่วยเพิ่มความจุได้อีก 1 ล้าน ลบ.ม. และอาคารประกอบ 9 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีแผนดำเนินโครงการคลองผันน้ำพุทธ-โพธิ์ ความยาว 3,100 เมตร หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้มีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 4,000 ไร่ และยังช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรอีกด้วย

ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัยฯ ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งพิจารณาดำเนินการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ ตามโครงการฯที่ได้นำเสนอ เพื่อให้พี่น้องชาวอำนาจเจริญได้มีน้ำกินน้ำใช้ รวมไปถึงน้ำทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

No Comments

    Leave a Reply