News

ชป.ติดตามการแก้ไขปัญหาเครื่องสูบ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

11/03/2020

กรมชลประทาน เร่งแก้ปัญหาเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทาน เกิดชำรุดไม่สามารถใช้การได้ พื้นที่ ต.ไร่โคก จ.เพชรบุรี บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำนาของชาวนา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ณ ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้เร่งดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 และคณะ ได้พบปะและชี้แจงประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้นำชุมชนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

No Comments

    Leave a Reply