News

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจับมือ ปัญญาภิวัฒน์สร้างบุคลากรด้านการเกษตรศักยภาพสูงในอนาคต

11/03/2020

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจับมือ ปัญญาภิวัฒน์ ต่อยอดยุวเกษตรกร วางแนวทางจัดตั้งยุวเกษตรกรระดับมหาวิทยาลัย สร้างบุคลากรด้านการเกษตรศักยภาพสูงในอนาคต

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการพัฒนายุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน Young Smart Farmer ให้มีความรู้ด้านการเกษตรรอบด้านและสามารถนำไปปรับใช้กับอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตดังกล่าวเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแผนที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งสถาบันการศึกษาในเครือบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินงานส่งเสริมภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระบบการผลิต การตลาด สร้างบุคลากรภาคการเกษตรที่มีศักยภาพในอนาคต โดยล่าสุด คณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าเยี่ยมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อแนะนำภารกิจของกรมในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการในปัจจุบัน และหารือแนวทางร่วมมือต่าง ๆ เช่น แนวทางจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรระดับมหาวิทยาลัย การสนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยะ การจัดค่ายผู้นำยุวเกษตรกร การสนับสนุนด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่าย เป็นต้น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นว่า การทำ MOU กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนที่สนใจงานภาคการเกษตร ซึ่งจะเติบโตเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต โดยการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานภาคการเกษตรตั้งแต่การผลิต การตลาด และเข้าใจแนวทางดำเนินงานของภาครัฐ อันเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ภาคการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรวางแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรระดับมหาวิทยาลัย จากนักศึกษาในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้แก่ นักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตร และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เพื่อต่อยอดพัฒนายุวเกษตรกรจากระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และกรมฯ จะมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนายุวเกษตรกรเครือข่ายได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของเยาวชนให้กับทางสถาบันการศึกษาด้วย

No Comments

    Leave a Reply