News

ชป.เร่งซ่อมเครื่องสูบน้ำ ช่วยชาวบ้าน ต.ไร่โคก จ.เพชรบุรี

10/03/2020

จากกรณี “ชาวนาเพชรบุรี ร้องบิ๊กตู่ นาหมื่นไร่ พินาศสังเวยแล้ง” ตัวแทนชาวนาเมืองเพชร ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กว่า 20 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำนา เนื่องจากปัญหาเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทาน เกิดชำรุดไม่สามารถใช้การได้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาในพื้นที่

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยสำนักงานชลประทานที่ 13 เร่งเข้าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ที่ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ ให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำอีก 1 เครื่องที่ยังสามารถใช้การได้ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้เครื่องสูบน้ำดังกล่าวได้ดำเนินการซ่อมแซมมาเป็นระยะๆ ซึ่งจะมีแผนการซ่อมใหญ่ในปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้บรรจุโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเข้าไว้ในแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) แล้ว เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีเป็นน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ปลายคลองดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 5 วัน พร้อมทั้งชี้แจงต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้นำชุมชนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่

No Comments

    Leave a Reply